| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |


ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการคัดเลือก ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
หนังสือ สพฐ. บัญชีจัดสรร และแนวทางการคัดเลือก
หนังสือ สพฐ. ซักซ้อมการสรรหาอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียน
คำสั่ง สพฐ. ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
         
ตัวอย่างเอกสารในการคัดเลือก l สถานศึกษาปรับได้ตามความเหมาะสม |
         
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร   สัญญาจ้าง  บัญชีลงชื่อปฏิบัติงาน  ใบตรวจการจ้าง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ สพป.ตาก เขต 1| บัญชี โรงเรียน/กลุ่มโรงเรียน | บัญชีรวม สพป.ตาก เขต 1| รายงานตัว วันที่ 23 ก.ค. 61|
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ |สอบวันที่ 6 ก.ค. 61 สอบ ภาค.ก ที่ ร.ร.อนุบาลตาก(ใหม่) สอบภาค ข. ที่ สพป.ตาก เขต 1 |
ประกาศรับสมัคร รับสมัคร 21 - 27 มิ.ย. 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 ประกาศรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประกาศรับโอน รับสมัคร 26 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

การย้ายครู (สายงานการสอน) ปี พ.ศ. 2561 สพป.ตาก เขต 1
หนังสือ สพป.ตาก เขต 1 | หนังสือ สพฐ. | อัตรากำลัง | ตำแหน่งว่าง | หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. | แบบคำร้องขอย้าย |

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศจ.ตาก รายงานตัว 5 พ.ค. 60 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ กศจ. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร (ผลสอบ)
..............................................................................................................................................................................
         <<< อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง >>>>

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล

มอบอำนาจการอนุมัติเดินทางไปราชการ
หนังสือ ก.ค.ศ.ว17/2552 ลว. 30 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2552
)

แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการคร
ู (ปฏิบัติงานการสอน)    
ระเบียบ ก.ค.ศ. (2559)   
หลักเกณฑ์การย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ระเบียบ ก.ค.ศ. 1 - 2  
     
เกณฑ์ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
        |คำร้องขอย้าย |
แบบความเห็นกรรมการสถานศึกษา |

ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
         และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว
5/2561)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
        และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การเลือกสรรพนักงานราชการฯ และสัญญาจ้าง พ.ศ. 2552
เครืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
คู่มือการเลือกสรรพนักงานราชการ | สารบัญ | คู่มือ | คำสั่งมอบอำนาจ |
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ
       (ประกาศก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รับสมัคร 5 วันทำการ)
การประเมินพนักงานราชการ | คำอธิบาย |
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
แบบคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก

ครูอัตราจ้าง

แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชัั่วคราว สังกัด สพฐ.
ระเบียบการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ยกเลิก
การจ้าง การอนุญาตให้ลาออก ต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. (ใหม่) ด้วย | คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ยกเลิก
ตัวอย่างคำสั่งจ้าง บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ตัวอย่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ปรับได้ตามความเหมาะสมครับ)
รูปแบบคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
การดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราว หนังสือแจ้ง แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แบบประเมินธุรการโรงเรียน | คำสั่ง สพฐ. | หนังสือแจ้ง   
แบบลาออกธุรการโรงเรียน แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
กรณีโรงเรียนเดียว กรณีกลุ่มโรงเรียน

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ตัวอย่างสัญญาจ้าง
..............................................................................................................................................................................
คู่มือปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล
คู่มือปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การออกหนังสือรับรอง
การขอ ก.พ. 7

รวม link | สพร. | สพฐ. | ก.ค.ศ. |คุรุสภา |
|ครูบ้านนอก| ครูไทย |ไทยรัฐ |เดลินิวส์|ผู้จัดการ|
|google| ก.พ. |


ระเบียบ กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ
การปรับอัตราค้าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการแบบเอกสารสำคัญ
แบบขอรับการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้มี
     หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ
หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับบำเหน็จตกทอด
หนังสือนำ
      แบบรายงานการศึกษาต่อภายในประเทศ       ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น (ก.ค.ศ. ว7/54)
แบบประเมินประกอบการเลื่อนขั้นฯ
      ผู้บริหารสถานศึกษา
      ครูสายงานการสอน
คำร้องขอย้ายครู
คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบยินยอมให้ถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบขออนุญาตไปสอบแข่งขันฯ
แบบสมัครเข้ารับการพัฒนาระบบ
    e-Training

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขอมีบัตร
แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
แบบมอบหมายหน้าที่ราชการ
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

เอกสารประกอบการจัดกรอบอัตรากำลังฯ
แบบขอหนังสือรับรองเว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1