| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย | ประกาศ | รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก | (รายงานตัวบรรจุฯ ในวันที่ 16 มี.ค. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | บัญชีแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ| บัญชีการจัดห้องสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ | แผนที่โรงเรียนอนุบาลตาก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรับสมัคร   กำหนดการคัดเลือก กลุ่มวิชาที่รับสมัคร หลักสูตร หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 152 ลว. 16 ม.ค. 58
     ใบสมัคร แบบระยะเ้วลางาน แบบหนังสือรับรอง แบบงบหน้าเอกสารประเมินประวัติและผลงาน
     ใบสมัครมี 2 หน้า หากโหลดไม่ได้ใช้ไฟล์นี้แทนครับ คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
      ประกาศรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายฯ หลักสูตร มาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
     
แบบใบสมัคร 
แบบบัญชีงบหน้าองค์ประกอบฯ |ทั่วไป | ประสบการณ์ | หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2 ลว. 5 ม.ค. 58

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 รับสมัีครคัดเลือกเพื่อย้ายหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ    ใบสมัคร
     เอกสารตามหลักสูตร ฯ เอกสารประกอบ 1.1(ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ)  แบบเอกสารประกอบ 1.2 - 1.4
ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
     (นักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557)

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 57
การสงวนตำแหน่งว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง

..............................................................................................................................................................................

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล

หนังสือ ก.ค.ศ.ว17/2552 ลว. 30 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2552
)
แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการคร
ู      ระเบียบ ก.ค.ศ. 1 - 2     
      
| หลักเกณฑ์ย้ายฯ 2557 | แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอย้ายฯ | งบหน้าคำร้องขอย้าย | คำร้องขอย้าย |
หลักเกณฑ์การย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ระเบียบ ก.ค.ศ. 1 - 2   สพป.ตาก เขต 1 แนวทางนำเสนอวิสัยทัศน
      |คำร้องขอย้าย |
แบบความเห็นกรรมการสถานศึกษา | บัีญชีงบหน้า |

ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
         และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว
18/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
        และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การเลือกสรรพนักงานราชการฯ และสัญญาจ้าง พ.ศ. 2552
เครืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
คู่มือการเลือกสรรพนักงานราชการ | สารบัญ | คู่มือ | คำสั่งมอบอำนาจ |
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ
       (ประกาศก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รับสมัคร 5 วันทำการ)
การประเมินพนักงานราชการ | คำอธิบาย |
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
แบบคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก

ครูอัตราจ้าง

ระเบียบการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
คำสั่งและสัญญาจ้างตำแหน่งอื่นๆ
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ตัวอย่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ปรับได้ตามความเหมาะสมครับ)
รูปแบบคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
| คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
การดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราว หนังสือแจ้ง แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แบบประเมินธุรการโรงเรียน | คำสั่ง สพฐ. |        
แบบลาออกธุรการโรงเรียน แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
กรณีโรงเรียนเดียว กรณีกลุ่มโรงเรียน
..............................................................................................................................................................................

ค้นหาข้อมูลในเว็บ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Loading
 
รวม link | สพร. | สพฐ. | ก.ค.ศ. |คุรุสภา |
|ครูบ้านนอก| ครูไทย |ไทยรัฐ |เดลินิวส์|ผู้จัดการ|
|google| ก.พ. |


ระเบียบ กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ
การปรับอัตราค้าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการ


แบบเอกสารสำคัญ
แบบรายงานการศึกษาต่อภายในประเทศ       ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น (ก.ค.ศ. ว7/54)
แบบประเมินประกอบการเลื่อนขั้นฯ
      ผู้บริหารสถานศึกษา
      ครูสายงานการสอน
คำร้องขอย้ายครู
คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบยินยอมให้ถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบขออนุญาตไปสอบแข่งขันฯ
แบบสมัครเข้ารับการพัฒนาระบบ
    e-Training

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขอมีบัตร
แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
แบบมอบหมายหน้าที่ราชการ
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

เอกสารประกอบการจัดกรอบอัตรากำลังฯ
แบบขอหนังสือรับรอง

HTML Counter
สถิติการเยี่ยมชม  เริ่มนับ 1 มิ.ย.55


โปรแกรมกำจัดไวรัสฟรีจ้า


เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1