| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |

สมวุฒิ ศรีอำไพ
ผอ.สพป.ตาก เขต 1


วินัย เมฆหมอก
รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 1


วันชัย สนปี
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานอัตรากำลัง

กลุ่มงานสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

กลุ่มงานเลขา อ.ก.ค.ศ.

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ

นิมิตร งามชนะ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

ทรงยศ ป้อมทองคำ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


เครือวัลย์ หมื่นจิตร
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


อรทัย คำปาน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ธนิต ดวงเงิน
นิติกร
ชำนาญการพิเศษ

สมพร อินทนาเกตุ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


อลิสา สินธุ์โสภา
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

พงษ์ศักดิ์ เครือซ้า
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

มัทนา ธรรมราช
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


ปฏิณญา นิรมย์มณี
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


ชัยวรา หอมสุด
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการนราสินี คงกรุด
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ


เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1